ЛІЦЕНЗІЙНИЙ ДОГОВІР

Цей Ліцензійний договір (далі – «Договір») укладається між:

ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАФІН ЕНТЕРПРАЙЗ», ЄДРПОУ: 43531557, зареєстроване за адресою: 04080, м. Київ, вул. Вікентія Хвойки, б. 15/15 (надалі – «Ліцензіар»), з одної сторони

та

будь-якою особою, що акцептує публічну оферту та приєднується до цього Договору («Ліцензіат»),

в подальшому спільно іменуються – «Сторони», а кожний окремо – «Сторона», про наступне:

 1. ВИЗНАЧЕННЯ
  • В цьому Договорі використовуються слова в наступних значеннях:
   • «Ліцензія» – обмежена, невиключна, відклична ліцензія, що не підлягає субліцензуванню, яку надає Ліцензіар Ліцензіату для доступу до MAFIN та використання MAFIN шляхом, що визначено цим Договором.
   • «Сайт» – сайт Ліцензіара, що знаходиться за посиланням https://mafin.com.ua/.
   • «MAFIN» – програмне забезпечення «MAFIN» з управлінського обліку з повнофункціональним персональним кабінетом для власників малого та середнього бізнесу, яке включає як мобільний додаток, так і десктопну версію. MAFIN є об’єктом авторського права та суміжних прав, що належить Ліцензіару і складається з набору інструкцій у вигляді слів, цифр, кодів, схем, символів чи у будь-якому іншому вигляді, виражених у формі, придатній для зчитування комп’ютером. MAFIN також може поставлятися з мобільним компактним пристроєм «APOS + POS MAFIN», який слугує як точка продажу. Пристрій «APOS + POS MAFIN» включає попередньо інстальований MAFIN, повний функціонал каси, програмний реєстратор розрахункових операцій та чековий принтер.

 

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
  • Цей Договір є публічним договором приєднання і укладається лише шляхом приєднання Ліцензіата до всіх умов Договору в цілому. Таке приєднання здійснюється Ліцензіатом шляхом здійснення Ліцензійного платежу, що вказує на згоду Ліцензіата з умовами цього Договору.
  • В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Ліцензіар, будучи власником чи законним розпорядником майнових прав інтелектуальної власності на MAFIN, надає Ліцензіатові за плату Ліцензію на використання MAFIN  шляхом встановлення мобільного додатку на мобільний пристрій або шляхом використання десктопної версії для ведення ним обліку власної господарської діяльності, а Ліцензіат в порядку та у розмірах, визначених у даному Договорі, оплачує Ліцензіарові за використання MAFIN.
  • У випадку замовлення Ліцензіатом MAFIN з попередньою інсталяцією на пристрій «APOS + POS MAFIN», такий пристрій надається в користування або передається у власність на платній основі на підставі окремого договору.
  • Ліцензія, що надається за цим Договором є обмеженою, невиключною та відкличною.
  • Ліцензіат є одноосібним власником усіх даних, що створюються (накопичуються) ним за допомогою MAFIN, а Ліцензіар забезпечує зберігання належної Ліцензіатові інформації.
  • Ліцензія, що надається за цим Договором не обмежена територіально.
  • Будь-які права, які явно не передбачено цим документом, зберігаються за Ліцензіаром та, за наявності, його ліцензіарами.

 

 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
  • Ліцензіат має право:
   • використовувати MAFIN виключно шляхом встановлення мобільного додатку на мобільний пристрій або шляхом використання десктопної версії для ведення ним обліку власної господарської діяльності;
   • робити запити і одержувати необхідні інформацію та документи, що мають відношення до предмету Договору та знаходяться у Ліцензіара;
   • з урахуванням вимог законодавства визначити обсяг відомостей, що становлять комерційну таємницю або є конфіденційними, і вимагати від Ліцензіата нерозголошення цих відомостей;
   • отримувати нові версії та оновлення MAFIN без додаткової оплати;
   • контактувати Ліцензіара з запитаннями, претензіями та пропозиціями за електронною адресою, що встановлена пунктом 6.
  • Ліцензіат зобов’язаний:
   • прийняти право на використання MAFIN і добросовісно його реалізовувати;
   • використовувати MAFIN тільки в межах прав, передбачених цим Договором;
   • виплачувати Ліцензіару грошову винагороду за використання MAFIN, на умовах, в порядку і розмірах, визначених даним Договором;
   • не розголошувати будь-які відомості, що є конфіденційною інформацією;
   • дотримуватися прав інтелектуальної власності Ліцензіара на MAFIN;
   • відшкодувати збитки й звільнити Ліцензіара і його посадових осіб, директорів, співробітників і агентів від будь-яких позовів, вимог, збитків, зобов’язань і видатків (зокрема, судових витрат), що виникли внаслідок або у зв’язку з:
    • використанням Ліцензії або послуг чи товарів, отриманих у зв’язку з виконанням цього Договору;
    • порушенням будь-яких положень Договору;
    • використанням Ліцензіаром контенту Ліцензіата; або
    • порушенням прав будь-якої третьої особи.
   • Ліцензіар має право:
    • надавати дозвіл або забороняти використання MAFIN, у тому числі у разі використання MAFIN в порушення норм законодавства у сфері авторського права і суміжних прав та цього Договору заборонити використання MAFIN (призупинити дію Ліцензії за цим Договором) Ліцензіатом до усунення порушення;
    • самостійно використовувати право, встановлене пунктом 3.1 як за межами, так і в межах визначеної цим Договором сфери та передавати його іншим особам;
    • надавати субліцензії іншим особам в обсязі та на умовах, що визначаються цим Договором та у визначеній Договором сфері;
    • усно або письмово повідомляти Ліцензіата про виявлені недоліки MAFIN та вживати заходи щодо їх усунення;
    • вносити зміни та вдосконалювати MAFIN;
    • проводити необхідні профілактичні роботи з MAFIN та задіяними ресурсами;
    • контактувати Ліцензіата з приводу реалізації прав та обов’язків за цим Договором, використовуючи контактні дані, надані Ліцензіатом під час реєстрації.
   • Ліцензіар зобов’язаний:
    • надати Ліцензіатові доступ до всіх ресурсів, які забезпечують використання MAFIN, для його добросовісного використання в порядку та на умовах, визначених цим Договором;
    • відповідно до запиту Ліцензіата своєчасно забезпечувати його інформацією та документами, що стосуються предмету Договору і необхідні для виконання умов  Договору;
    • забезпечувати безперервний доступ до MAFIN Ліцензіату, за винятком часу проведення Ліцензіаром профілактичних робіт;
    • сприяти Ліцензіатові у реалізації його прав та обов’язків за цим Договором.

 

 1. ПОРЯДОК НАДАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ
  • Мобільний додаток доступний для завантажування в:
 • Play Store ____________
 • App Store ____________

Десктопна версія доступна при авторизації за посиланням:

 • ____________
  • Право на використання MAFIN передається Ліцензіату з моменту попередньої оплати Ліцензії за таке використання в розмірі, порядку та на умовах, передбачених цим Договором.
  • Ліцензіар може на свій розсуд надавати право тестового використання демо-версії MAFIN в межах визначеного Ліцензіаром строку.

 

 1. ЦІНА ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
  • За надання прав, що передбачені цим Договором Ліцензіат виплачує Ліцензіарові винагороду.
  • Сплата винагороди здійснюється на підставі тарифів Ліцензіара, розміщених на Сайті та/або в MAFIN. Способи та форми оплати також розміщено на Сайті та/або в MAFIN.
  • Усі ціни зазначено на Сайті та/або в MAFIN без врахування податків та зборів платіжних посередників. Ліцензіат погоджується з тим, що він приймає всі такі видатки на себе.
  • Ліцензіат також погоджується, що Ліцензіар має право в будь-який час без погодження з Ліцензіатом змінювати ціни, які передбачено пунктом 3. Нові ціни стають актуальними з моменту публікації на Сайті.

5.4.1. Якщо Ліцензіат не погоджується зі зміненими цінами, він може вимагати розірвання Договору згідно пункту 7.2.

5.4.2. Якщо Ліцензіат продовжує користування Ліцензією і не заявляє про розірвання Договору після того, як зміни набули чинності, Ліцензіар вважається таким, що погодився на зміни і втрачає право вимагати розірвання Договору згідно з пунктом 7.2.

 

 

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
  • Ліцензіар заявляє, що на момент підписання цього Договору йому нічого невідомо про права інших осіб, які б могли бути порушені наданням цієї Ліцензії.
  • Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором відповідно його положень та чинного законодавства України.
  • Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності). Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.
  • У випадку невиконання чи неналежного виконання Ліцензіатом зобов’язань, що передбачені цим Договором, Ліцензіар має право призупинити виконання своїх зобов’язань по Договору
  • Ліцензіат приймає на себе і несе повну відповідальність за зміст і законність розміщеної ним інформації, за будь-які дії з такою інформацією та за порушення прав третіх осіб, пов’язане з використанням MAFIN.
  • Ліцензіат здійснює права на використання MAFIN на свій ризик.
  • Ліцензіар не несе відповідальності перед Ліцензіатом за затримки та перебої в роботі, що відбуваються з причин, які Ліцензіар не може і не повинен контролювати, у тому числі: безперебійну роботу інтернету, провайдерів, технічний стан програмно-апаратних засобів Ліцензіата або каналів зв’язку, якими він користується, інші недоліки, пов’язані з господарською діяльністю Ліцензіата.

 

 1. ДІЯ ДОГОВОРУ
  • Цей Договір вважається укладеним і діє з моменту здійснення оплати Ліцензіатом і до закінчення строку Ліцензії, за який було сплачено Ліцензіатом відповідно до обраного тарифного плану на Сайті або в MAFIN.
  • Договір може бути змінений або розірваний на вимогу Ліцензіата, якщо він позбавляється прав, які звичайно мав. У такому разі Ліцензіар має довести, що він, виходячи зі своїх інтересів, не прийняв би цих умов за наявності можливості брати участь у визначенні умов Договору.
  • Якщо вимога про зміну або розірвання Договору пред’явлена Ліцензіатом, який приєднався до нього у зв’язку зі здійсненням підприємницької діяльності, Ліцензіар може відмовити у задоволенні цих вимог, якщо доведе, що Ліцензіат знав або міг знати, на яких умовах він приєднався до Договору.
  • Припинення Договору не звільняє Сторони від виконання зобов’язань, які виникли під час його виконання. Всі положення, які регулюють таке виконання, діють до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором.
  • Ліцензіар має право вносити зміни в цей Договір в будь-який момент на власний розсуд. У разі внесення Ліцензіаром змін до Договору, такі зміни набувають чинності з моменту розміщення зміненого тексту Договору на Сайті, якщо інший строк набрання чинності змінами не визначений додатково при такому розміщенні. Доступ та/або користування Ліцензіатом MAFIN після публікації зміненого Договору є свідченням того, що Ліцензіат погоджується зі змінами.

 

 1. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
  • Усі спори, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.
  • Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку відповідно до чинного в законодавства України.

 

 1. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
  • Ліцензіар гарантує, що він є власником майнових прав щодо та володіє належним обсягом прав інтелектуальної власності на MAFIN, а факт передачі права користування Ліцензіату за даним Договором не може завдати будь-якої шкоди авторським правам третіх осіб.
  • Ліцензіат погоджується з тим, що MAFIN передається Ліцензіату «як є» та «як доступно», і як і будь-які інші програмні продукти може потребувати удосконалень і виправлень.
  • Інформаційний захист даних Ліцензіата здійснюється в MAFIN технічними засобами, за допомогою яких він побудований. Додаткова гарантія захисту документів Ліцензіата, що зберігаються в MAFIN, та створення їх резервних копій також надається за рахунок використання Ліцензіаром хмарних технологій.
  • Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, у тому числі пов’язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.
  • Якщо відповідно до законодавства певне положення Договору буде визнано незаконним, недійсним або повністю чи частково позбавленим позовної чинності, це положення або його частина вважатиметься таким, що не входить до складу Договору у відповідному обсязі, а законність, дійсність і можливість застосування іншої частини Договору не буде порушено. У такому разі Ліцензіар замінить незаконне, недійсне або позбавлене позовної чинності положення (його частину) законним, дійсним положенням (його частиною), що має позовну чинність і максимально схожу дію до незаконного, недійсного положення (його частини) або положення (його частини), що не втратило позовної чинності, з урахуванням змісту й мети Договору.
  • Будь-які запитання або претензії про порушення авторського права слід посилати на пошту info@mafin.com.ua, або поштою за адресою 04080, м. Київ, вул. Вікентія Хвойки, б. 15/15. Також зв’язатися з Ліцензіаром можна за телефоном +380976218656.

 

Версія 1.0.1

від 20 березня 2020